Lucht is leven Lucht is werken
Voordelen van CMK
 • Begeleiding en advies
 • Uitsluitend kwaliteit
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Juiste afwerking
 • Duurzame samenwerking

Leveringsvoorwaarden

gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel en Fabrieken voor de NW-Veluwe te Harderwijk op 2 december 1992 onder nummer 913

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij CMK Lucht­tech­niek B.V., hierna te noemen CMK, partij is betreffen­de het verrichten van leveringen en/of diensten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden bij uitsluiting van toepassing, tenzij door partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewe­ken.
 2. in deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;
  • produkt: zaken, alsmede diensten zoals, installatie, onder­houd, inspectie en advies
  • odrachtgever: degene tot wie de aanbieding van CMK is ge­richt
  • dienst; aanneming van werk.

 

Artikel 2 – Aanbieding

 1. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedin­gen van CMK vrijblijvend.
 2. een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door en op de datum van een schriftelijke orderbevestiging door CMK.
 3. elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de over­eenkomst door CMK onder normale omstandigheden en gedu­rende normale werk­uren.

 

Artikel 3 – Prijs

 1. de prijzen opgegeven door CMK zijn exclusief de omzetbe­lasting en overige eventueel op de verkoop en levering vallende over­heids­lasten. De door CMK opgegeven verkoop­prijzen zijn af magazijn CMK volgens incoterms geldend op de datum van aanbie­ding tenzij anders vermeld in deze voorwaarden
 2.  indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsbepalende factoren, zoals wisselkoer­sen, kosten van grondstoffen en lonen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, een wijziging onder­gaan – ook indien een derge­lijke wijziging bij het aan­gaan van de overeenkomst voorzien­baar was – is CMK ge­rechtigd bij schriftelijke kennisgeving de over­eengekomen prijzen dienovereenkomstig en met onmiddellijke ingang te verhogen.
 3. de emballage is niet in de prijs begrepen en wordt even­tueel afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet terug­genomen. Indien CMK dit op grond van enige wettelijke regeling verplicht is dan zal een en ander geschieden op kosten van de werkgever.
 4. in de overeenkomst is de bevoegdheid van CMK begrepen om het verrichtte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen op het moment dat de kosten van het meerwerk bekend zijn. Op het meer­werk zijn de bepaling zoals hiervoor genoemd van toepas­sing.
 5. kostenbegrotingen, plannen en schetstekeningen worden niet sepa­raat in rekening gebracht tenzij dit anders is overeengeko­men. Bij eventueel meerwerk en nabestellingen worden de daarmee samen­hangende kosten voor tekenwerk, gereedschappen e.d. bij de op­drachtgever in rekening gebracht.
 6. indien CMK heeft aangenomen het produkt te installeren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsklare oplevering. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorbere­kend.

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van CMK, binden CMK niet tenzij deze schriftelijk door CMK zijn bevestigd.
 2. onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen door CMK in overleg, al dan niet schriftelijk bevestigd of vastge­legd, met de op­drachtge­ver gedurende de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht danwel meer wordt gepresteerd dan hetgeen is overeengekomen c.q. in de opdrachtbe­vesti­ging is vastgelegd.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs bij aanneming van werk als volgt geschie­den:
  • 20% binnen 14 dagen vanaf datum opdrachtbevestiging.
  • restant in termijnen van 10% naar voortgang van de werkzaam­heden.
 2. betaling van de overeengekomen prijs zal bij alle overige produk­ten geschieden binnen 14 dagen na levering tenzij anders overeen­geko­men.
 3. de betalingstermijn van meerwerk bedraagt 14 dagen na factuur­datum tenzij anders is overeengekomen.
 4. alle betalingen dienen zonder enige aftrek of compensatie te geschieden ten kantore van CMK of op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening.
 5. indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn(­en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat hiertoe enige ingebrekestel­ling nodig zal zijn. CMK heeft het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,25% per maand over het nog open­staande bedrag en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke kosten ten deze worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 6 – Reclame

 1.  de opdrachtgever is verplicht de geleverde produkten direct bij ontvangst uit te pakken en te controleren op kwaliteit en of het geleverde overeenstemt met de afle­verbon. Indien de leve­ring een hoeveelheid produkten van een zelfde serie betreft is de op­drachtgever verplicht iedere serie steekproefsgewijs, tenminste twee exemplaren per serie, te controleren.
 2. klachten omtrent manco’s en uiterlijk waarneembare gebre­ken van de geleverde produkten dienen door de opdrachtge­ver binnen 5 werkdagen na aflevering aan CMK schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak jegens CMK terzake ver­valt.
 3. andere,  niet uiterlijk waarneembare, gebreken aan pro­dukten dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na constatering aan CMK te worden gemeld, bij gebreke waar­van elke aanspraak jegens CMK ter zake vervalt.

 

Artikel 7 – Ontwerpen, tekeningen, berekeningen e.d.

 1.  tekeningen, ontwerpen, berekeningen, maten- en gewichts­opgaven en dergelijke gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover zij zijn opgenomen in een door beide partijen onderteken­de overeen­komst c.q. in een door CMK ondertekende opdrachtbe­vestiging.
 2. aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en derge­lijke blijven eigendom van CMK ongeacht het feit of daar­voor kosten in rekening zijn gebracht. Verder zal de opdracht­gever de hiervoor vermelde informatie, zonder schriftelijke toestemming van CMK, niet aan derden tonen.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert CMK dat de door haar te leveren pro­dukten alsmede de daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal zullen voldoen aan redelijke eisen van deugde­lijkheid en aan de in de orderbeves­tiging vermelde speci­ficaties. CMK is uit hoofde van deze garan­tie jegens de opdrachtgever uitsluitend verplicht om eventuele fabrica­ge fouten en/of andere kennelijke defecten van de door CMK geleverde produkten gedurende een periode van 6 maanden na (op) levering kosteloos te herstellen, dan wel die produkten te ver­vangen door andere, een en ander ter keuze van CMK, mits de gebreken tijdig zijn gemeld en met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden.
 2. met betrekking tot van derden berokken produkten en onderdelen wordt door CMK geen verdergaande garantie verleend dan haar door de betrokken leverancier(s) (zal) wordt (worden) gegeven.
 3. buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. het onoordeelkundig en/of ruw gebruik door de op­drachtgever of derden van de produkten.
  2. het niet overeenkomstig hun bedienings-, onderhoudsin­struc­ties bedienen van de produkten.
  3. reparaties en/of wijzigingen aan de produkten welke zonder toestemming van CMK zijn verricht.
  4. normale slijtage.
  5. materialen, constructies, etc. die op uitdrukkelijke in­struc­tie van de opdrachtgever zijn aangewend alsmede van of door de opdrachtgever aangeleverde materia­len.
  6. montage/ reparatie of installatie door derden, waaron­der begrepen de opdrachtgever.
 4. indien en zolang de opdrachtgever niet aan zijn beta­lingsver­plichtingen aan CMK heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enigerlei garantie.
 5. afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de opdracht­gever geen recht op vervanging van de geleverde produkten en/of  vergoeding van de schade. Het beweerde­lijk niet nakomen door CMK van de garantiebepalingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voortvloeien uit de met CMK afgeslo­ten over­eenkomst.
 6. alle demontage- en montagekosten welke nodig zijn om CMK  in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke reparatie­werkzaamheden te verrichten ingevolge haar garantiever­plichtingen zijn voor reke­ning van de opdrachtgever. CMK wordt eigenaar van de ver­vangen produkten.
 7. alle garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder schrifte­lijke toestemming van de CMK werkzaamheden laat verrichten aan de door CMK geleverde produkten.
 8. het voorgaande is tevens van toepassing op de door CMK in het kader van haar garantieverplichtingen uitgevoerde reparaties.

 

Artikel 9 – Montage en installatie

 1. de opdrachtgever zal zorgdragen voor een juiste en tijdi­ge uit­voering van alle voorzieningen en voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het installeren en op juiste wijze in werking stellen van de produkten door CMK, tenzij door partijen anders is over­eengekomen.
 2. de opdrachtgever zal zorgdragen voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van CMK na aankomst direct met haar werkzaamhe­den kan aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kan voortzetten. Bij tijdige medede­ling door CMK zal de opdrachtgever er ook voor zorgen dat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet buiten de normale werkuren.
  2. de normale voorzieningen zoals gebruikelijk, c.q. vanwege overheidswege vereist,  op de bouwplaats voor het personeel  van CMK aanwezig zullen zijn.
  3. er voldoende beveiligde en geschikte opslagruimte is voor de door CMK benodigde materialen  en gereedschappen.
  4. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport alsmede daarvoor zorgen dat de materialen, test- en meetregelap­paratuur van CMK bij de aanvang van de montage of op de eerste verzoek van CMK op de plaats van uitvoering aanwe­zig zullen zijn.
  5. er voldoende water en energievoorziening op de bouw­plaats aanwezig zal zijn alsmede de gebruikelijke hulp­werktuigen, hulp­werklieden en hulpma­terialen (zoals oliën en vetten etc.)
  6. de vereiste veiligheidsmaatregelen genomen en gehand­haafd zullen worden zodat CMK haar werkzaamheden in overeenstemming met de overheids­voorschriften kan uitvoeren.
 3. schade en kosten ontstaan door niet of niet tijdig nale­ven van voorgaande voorwaarden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Levertijd

 1. de levertijd is gebaseerd op de werk- en weersomstandig­heden en tijdige levering van de voor het werk benodigde materialen zoals deze bij CMK ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst bekend waren. Indien zich een wijzi­ging voordoet in de werkom­standigheden en/of leverings­termijn van de benodigde materialen en/of door overmacht alsmede indien er vertraging optreedt door­dat de op­drachtgever enige verplichting van deze voorwaarden niet nakomt wordt de levertijd hiermee verlengd. De levertijd van produkten gelden slechts bij benadering.
 2. aan overschrijding van een overeengekomen levertijd kan de op­drachtgever geen aanspraak op gehele of gedeeltelij­ke ontbinding van de overeenkomst ontlenen. Het is de opdrachtgever bij over­schrijding van de levertijd niet toegestaan zonder rechterlijke tussenkomst het werk door andere dan CMK te laten uitvoeren.
 3. indien op de overschrijding van de levertijd een boete is gesteld dan neemt dit de plaats in van een eventueel recht van de werkge­ver op schadevergoe­ding.
 4. er is sprake van geleverd op het moment dat CMK aan de opdracht­gever bericht dat het werk klaar is voor opleve­ring van produkten op het moment dat produkten gereed liggen voor verzending.

 

Artikel 11 – Oplevering

 1. de opdrachtgever zal binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht dat het werk gereed is voor oplevering, het werk keuren en een lijst samenstellen en aan CMK ter hand stellen van gegronde klachten. Bij verstrijking van deze termijn zonder schriftelijke reactie van de opdrachtgever wordt het werkt geacht te zijn geaccepteerd en te zijn goedgekeurd. De opdrachtgever stelt de noodzakelijke faciliteiten voor het testen van het geleverde  om niet tere beschikking.
 2. onverminderd de gehoudenheid van de CMK tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekort­koming in de prestatie van CMK uitsluiten.

 

Artikel 12 – Wijziging of annulering

 1. wijziging of annulering van de overeenkomst is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van CMK, welke zij zonder enige redengeving kan weigeren. Indien reeds kosten zijn gemaakt door CMK kan wijziging of annulering slechts geschieden tegen vergoe­ding van gemaakte kosten.
 2. ten aanzien van standaard produkten, welke tot de normale voor­raad van CMK behoren, geldt in beginsel dat deze door CMK wordt teruggenomen tegen restitutie van 40% van de koopprijs (exclusief transportkosten), mits zij naar het oordeel van CMK in goede staat en in de originele verpak­king bevinden en zijn geleverd in de afgelopen 6 maanden.

 

Artikel 13 – Risico en eigendomsovergang

 1. CMK blijft eigenaar van de aan de opdrachtgever afgele­verde en/of bij de opdrachtgever geïnstalleerde produk­ten, totdat de op­drachtgever aan al haar betalingsver­plichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens CMK heeft voldaan. Vanaf het moment dat CMK de produkten heeft geïnstalleerd c.q. de produkten voor de opdracht­gever gereed zijn voor verzending, draagt de opdrachtgever het risico van schade en tenietgaan van de produkten.
 2. zolang de eigendom der produkten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de produkten niet verpanden, in eigendom (tot zekerheid) overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 3. CMK heeft te allen tijde toegangsrecht tot de produkten, ongeacht waar deze zich bevinden. Verder zal de opdracht­gever alle mede­werking verlenen aan CMK om haar eigen­domsvoorbehoud uit te oefenen.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. de opdrachtgever zal CMK vrijwaren respectievelijk scha­deloos­stellen ter zake van alle afspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van CMK in deze voorwaarden is uitgesloten.
 2. CMK is niet aansprakelijk voor de hulp en bijstand die haar personeel verleent aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. CMK aanvaard geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of enige andere indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet goed functioneren van en/of fabricagefouten aan de geleverde produkten.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van CMK onafhan­kelijke omstandigheid, die nakoming van de over­eenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, bur­geroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij CMK of haar toeleveran­ciers, niet tijdige levering aan CMK door haar toeleve­ranciers etc.
 2. indien CMK door overmacht wordt verhinderd de overeen­komst geheel of gedeeltelijk na te komen, is zij gerech­tigd om zonder rechter­lijke tussenkomst, te hare keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbin­den, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. zowel in geval van opschorting als in geval van ontbin­ding is CMK gerechtigd ter stond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar in bewerking genomen, gereserveerde en gefabriceerde goede­ren. Op eerste verzoek zal de opdrachtgever deze goederen afhalen. Bij gebreke hiervan heeft CMK het recht deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

 

Artikel 16 – Wanprestatie

 1. indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeien­de verplichting voldoet, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet instaat is of zal zijn om aan zijn contractue­le verplichtingen jegens CMK te voldoen alsmede in geval van haar aanvraag van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling of geheel of gedeeltelijke overdracht (al dan niet tot zekerheid) of liquidatie van haar onderneming, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is CMK gerechtigd, hetzij (verder) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze zonder gerechte­lijke tussenkomst geheel of ten dele ontbon­den te verkla­ren, onverminderd de overige aan CMK krachtens de Wet toekomende rechten, inclusief het recht om volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen al hetgeen CMK overigens van de opdracht­gever heeft te vorderen terstond opeisbaar.
 2. de opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 17 – Geschillen

alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepas­sing zijn ver­klaard, zullen worden berecht door de be­voegde rechter van de woonplaats van CMK.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

op alle overeenkomsten met CMK waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitslui­tend het Nederlandse recht van toepassing.

Ontwikkeling
23 februari 2017Shell Hendrik Ido Ambacht
23 februari 2017Shell de Andel
23 februari 2017BMV Veldhoven
Nieuws archief

Neem contact op

Interesse in een van onze diensten? Laat ons u vrijblijvend informeren.

Neem contact op